Algemene Voorwaarden van Duurzaam door zon B.V.

van toepassing op overeenkomsten met Consumenten

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Duurzaam door zon B.V.: verkoper/opdrachtnemer van (de installatie van) het Product en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Consument: koper/opdrachtgever in de vorm van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Product (tevens aangeduid als ‘zaak’): zonnepanelen in de ruimste zin van het woord, inclusief onder andere: omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers, bekabeling en montagemateriaal zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, waaronder ook begrepen het ‘Doe-het-zelf-pakket’ en advieswerkzaamheden.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Duurzaam door zon B.V. en Consument tot koop van het Product en eventuele installatie daarvan.

Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven Verwachte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren.

Werkzaamheden: alle door Duurzaam door zon B.V., dan wel door haar ingeschakelde derden, op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst uit te voeren installatie-, montage-, en onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Duurzaam door zon B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Duurzaam door zon B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

2.

Indien een of meerdere van deze voorwaarden door een bevoegd rechter nietig of niet bindend wordt geacht of vernietigd zouden worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

II. Aanbod en prijzen

Artikel 3 Aanbod van Duurzaam door zon B.V.

1.

Alle aanbiedingen van Duurzaam door zon B.V. zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden. Offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 4 weken. Indien de offerte binnen deze termijn niet door de Consument is aanvaard, komt het daarin gedane aanbod te vervallen.

2.

Als de Consument aan Duurzaam door zon B.V. informatie verstrekt, mag Duurzaam door zon B.V. uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Indien zich na het doen van een aanbieding, in aanvulling of afwijking van de eerder door de Consument verstrekte informatie, nieuwe informatie voor Duurzaam door zon B.V. beschikbaar komt, dan wel sprake is van gewijzigde omstandigheden, is Duurzaam door zon B.V. vrij haar eerder gedane aanbieding aan te passen dan wel in te trekken.


3.

De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. Aan de inhoud van deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

4.

De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Duurzaam door zon B.V. of in haar opdracht door derden vervaardigd zijn, blijven eigendom van Duurzaam door zon B.V. tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van Duurzaam door zon B.V.. De vermelde bescheiden mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Overeenkomst wordt gesloten dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Duurzaam door zon B.V. gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.

Artikel 4 Prijzen

1.

Alle door Duurzaam door zon B.V. gedane offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.

Prijzen van Duurzaam door zon B.V. zijn gebaseerd op (kost)prijs bepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien vóór of tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijs bepalende factoren optreedt, heeft Duurzaam door zon B.V. het recht een evenredige verhoging aan de Consument in rekening te brengen. Voor zover de kostprijsbepalende factoren zouden leiden tot een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, geldt dat de Consument het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden.

3.

Duurzaam door zon B.V. kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen of afschaffing van het systeem van subsidies, belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen.

4.

Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s uitgedrukt en inclusief btw.

5. Op het meerwerk zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de door Duurzaam door zon B.V. ten tijde van het uitvoeren van het meerwerk, gebruikelijk geldende tarieven respectievelijk de gebruikelijk door Duurzaam door zon B.V. berekende prijzen van toepassing.

III. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5 Totstandkoming

1.

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Consument. De aanvaarding gebeurt langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de Consument bevestigt Duurzaam door zon B.V. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding aan de Consument.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Consument

1.

De Consument stelt Duurzaam door zon B.V., dan wel door haar ingeschakelde derden, in de gelegenheid het Product te plaatsen en alle benodigde Werkzaamheden uit te voeren.

2. De ruimte welke nodig is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden is voor aanvang van de

Werkzaamheden door Consument vrijgemaakt. De Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de Werkzaamheden benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Consument.

3.

De Consument zorgt ervoor dat Duurzaam door zon B.V. tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om haar in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De Consument is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.

Pagina 3 van 8

4.

De Consument zorgt er voor dat Duurzaam door zon B.V. tijdig kan beschikken (voor zover nodig) over de voor uitvoering van de Werkzaamheden benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door haar voor het werk te verschaffen gegevens. Duurzaam door zon B.V. geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.

5. De Consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen, welke op grond van de Overeenkomst niet door Duurzaam door zon B.V. dan wel door haar ingeschakelde derden dienen te worden geleverd/verricht, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Consument Duurzaam door zon B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.

6. Voor zover de door Duurzaam door zon B.V. uit te voeren Werkzaamheden met betrekking tot de aansluiting en installatie bemoeilijkt wordt doordat de Consument niet beschikt over een juist of toegankelijk netwerk (doordat bijvoorbeeld het wachtwoord van de router niet bekend is) dan geldt dat de Consument zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de voltooiing van de Werkzaamheden. De Consument blijft in dat geval onverminderd gehouden tot betaling van het volledige factuurbedrag. Voor zover de monitoring niet correct functioneert als gevolg van de netwerkaansluiting van Consument, wordt Duurzaam door zon B.V. gevrijwaard van enige aansprakelijkheid.

7. De Consument dient ervoor zorg te dragen dat hij, dan wel een ander volwassen gezinslid, tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en vlak na de Werkzaamheden beschikbaar en ter plaatse is. Na uitvoering van de Werkzaamheden dient de Consument het opleverdocument te ondertekenen.

8. De Consument draagt er zorg voor dat op de dag van de uitvoering van de Werkzaamheden, minimaal vijftien reservedakpannen beschikbaar zijn en klaar liggen voor gebruik.

9. De Consument staat ervoor in dat op de plaats van Installatie geen asbest aanwezig is. De Consument is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar de installaties of delen daarvan worden geplaatst en de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De Consument is verplicht Duurzaam door zon B.V. en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

10. De Consument stemt ermee in dat de omvormer aan de woning/het gebouw wordt bevestigd en is ermee bekend dat deze een licht zoemend geluid kan maken. De omvormer dient te allen tijde vrijgehouden te worden zodat deze voldoende ventilatie heeft.

11. Indien zich na oplevering storingen voordoen, kan Duurzaam door zon B.V. bij de Consument kosten in rekening brengen die zien op het oplossen van de storingen voor zover de oorzaak van de storing is gelegen in de door derden geleverde onderdelen of uitgevoerde Werkzaamheden of voor zover de storing niet is ontstaan als gevolg van een aan Duurzaam door zon B.V. te wijten gebrekkige oplevering, dan wel geen sprake is van een door haar geleverd gebrekkig Product.

12. In geval van een tekortkoming van Duurzaam door zon B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst wijst de Consument Duurzaam door zon B.V. daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Duurzaam door zon B.V. reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

13. De Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

• onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden;

• onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen;

• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

• (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld;

• onjuistheden in de door of namens de Consument verstrekte gegevens.


Artikel 7 Verantwoordelijkheden van Duurzaam door zon B.V.

1. Duurzaam door zon B.V. zal de Werkzaamheden goed, deugdelijk en conform Overeenkomst uitvoeren. De Werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Duurzaam door zon B.V., tenzij anders overeengekomen. Voor zover de Werkzaamheden strekken tot het verlenen van service, is Duurzaam door zon B.V. verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

2. Duurzaam door zon B.V. neemt bij de uitvoering van de Werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de Werkzaamheden. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de Consument worden doorberekend, mits Duurzaam door zon B.V. aantoont dat zij op het moment van sluiten van de Overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

3. Duurzaam door zon B.V. verplicht zich ertoe om de meterkast conform NEN1010 op te leveren, indien de meterkast voorafgaand aan de werkzaamheden van Duurzaam door zon B.V. conform NEN1010 was. De mogelijkheid bestaat dat Duurzaam door zon B.V., om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Duurzaam door zon B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.

Duurzaam door zon B.V. is te allen tijde bevoegd om haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.

Artikel 8. Levering en eigendomsoverdracht

1.

De levering van het Product geschiedt op het door de Consument opgegeven adres, waarbij Duurzaam door zon B.V. streeft naar een leveringstermijn van drie maanden nadat partijen de Overeenkomst hebben getekend. Deze termijn betreft slechts een streeftermijn en betreft geen fatale termijn.

2.

Duurzaam door zon B.V. zal de Consument telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en de uit te voeren Werkzaamheden.

3.

De Consument dient zich ervan bewust te zijn dat weersomstandigheden, waardoor levering/installatie verhinderd is of als onveilig wordt beoordeeld, kunnen leiden tot uitstel van levering en installatie.

4.

Duurzaam door zon B.V. is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Duurzaam door zon B.V. gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren.

5.

Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn is Duurzaam door zon B.V. gerechtigd een vergelijkbaar Product — ter beoordeling van Duurzaam door zon B.V. — aan te bieden. Duurzaam door zon B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen.

6.

In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst, zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, zijn zowel Duurzaam door zon B.V. als de Consument gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Duurzaam door zon B.V. dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, per aangetekende brief te ontbinden.

7.

Vanaf het moment dat oplevering heeft plaatsgevonden, dient de Consument zorg te dragen over het geleverde als een goed huisvader. Dit betekent onder andere dat de Consument zorgdraagt voor het tijdig (laten) schoonmaken van de zonnepanelen en voor de controle en verwijdering van eventuele vogelnestjes of vuilophoping onder de zonnepanelen.

8.

Na oplevering heeft de Consument de verantwoordelijkheid om de prestatie van het gehele

systeem te monitoren en eventuele gebreken te signaleren. Duurzaam door zon B.V. adviseert de Consument nadrukkelijk binnen een maand na oplevering de juiste werking van de energiemeter te verifiëren en de prestatie van het systeem te controleren. Hierdoor kunnen

Pagina 5 van 8

eventuele niet opgemerkte gebreken tijdig worden gesignaleerd en worden onnodige verliezen voorkomen.

9.

De Consument mag bij verkoop van de woning het eigendom van het Product overdragen aan de nieuwe eigenaar van de woning. De Consument dient daartoe alle eigendomsdocumenten, waaronder factuur en voorwaarden, over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Alle garanties gaan over op de nieuwe eigenaar. Om de nieuwe eigenaar in geval van service-werkzaamheden (goed) van dienst te kunnen zijn, moet de Consument een overdracht voortijdig melden zodat dit in de administratie van Duurzaam door zon B.V. aangepast kan worden.

Artikel 9. Installatie

1. Het Product wordt hetzij door de Consument zelf geïnstalleerd en aangesloten, hetzij door Duurzaam door zon B.V., afhankelijk van hetgeen partijen hieromtrent zijn overeengekomen.

2.

Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer — doch niet uitsluitend — wordt verstaan; een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, de werkzaamheden niet wenst uit te voeren c.q. uitvoert volgens de in de branche geldende normen, zoals NEN 7250, is Duurzaam door zon B.V. niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens de in de branche geldende normen.

3. In het geval de Consument het ‘Doe-het-zelf-pakket’ bij Duurzaam door zon B.V. aanschaft, is de Consument te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en installatie van dit pakket. Voor het niet werken van het Product, of eventuele andere schade die ontstaat door onjuiste aansluiting en installatie (in strijd met de bijgevoegde instructie) van het Product kan Duurzaam door zon B.V. nimmer worden aangesproken. Met andere woorden: Duurzaam door zon B.V. aanvaardt ten aanzien van de installatie van het ‘Doe-het-zelf-pakket’, dan wel de gevolgen van foutieve installatie geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10. Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

1.

Indien Duurzaam door zon B.V. haar verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de Consument haar schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De Consument kan er daarbij op wijzen dat hij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien Duurzaam door zon B.V. 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De Consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.

2.

Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Consument komt, dan dient de Consument de daaruit voor Duurzaam door zon B.V. voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Consument kan worden toegerekend.

Artikel 11. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De Consument kan de uitvoering van de Werkzaamheden te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van de Werkzaamheden op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Duurzaam door zon B.V. verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

4. De Consument zal Duurzaam door zon B.V. de haar toekomende prijs vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

Pagina 6 van 8

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt Duurzaam door zon B.V. dat zo spoedig mogelijk aan de Consument en onderbreekt Duurzaam door zon B.V. voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt haar Werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

2. Eventuele extra kosten die Duurzaam door zon B.V. moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Consument worden vergoed.

3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 13. Overmacht

1.

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

2.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: de omstandigheid dat door Duurzaam door zon B.V. ingeschakelde derden niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, alsmede: boycot, bedrijfsstoring, epidemieën, import- of handelsbeperkingen, storingen in het verkeer of transport, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, stakingen of werkonderbrekingen, terrorisme, natuurgeweld, en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Duurzaam door zon B.V. kan worden verlangd.

Artikel 14. Oplevering

1. Als Consument en Duurzaam door zon B.V. een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

2. Het werk is opgeleverd wanneer Duurzaam door zon B.V. aan de Consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de Consument het werk heeft aanvaard en het opleverdocument heeft ondertekend.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

• hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Consument van Duurzaam door zon B.V. de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de Consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;

• hetzij wanneer de Consument het Product (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

IV Betaling

Artikel 15. Vooruitbetaling/zekerheid

1.

Duurzaam door zon B.V. kan bij het sluiten van de Overeenkomst zekerheid bedingen van de Consument.

2.

Na het sluiten van de Overeenkomst kan Duurzaam door zon B.V. zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is

Pagina 7 van 8

Duurzaam door zon B.V.

gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 16. Betaling

1.

Alle bedragen die de Consument aan Duurzaam door zon B.V. verschuldigd is voortvloeiende uit de Overeenkomst, brengt Duurzaam door zon B.V. aan de Consument in rekening door middel van een factuur.

2.

De betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op een door Duurzaam door zon B.V. aangewezen betaalrekening.

3. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 17. Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien de Consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Nadat Duurzaam door zon B.V. de Consument op zijn verzuim heeft gewezen en hem alsnog de gelegenheid heeft gegeven binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen, is Duurzaam door zon B.V. na verloop van de termijn van 14 dagen bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Duurzaam door zon B.V. hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Consument. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Duurzaam door zon B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Alle geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Duurzaam door zon B.V. totdat alle geleverde en te leveren zaken volledig zijn betaald. Dit eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de Consument om de zaken op normale wijze te gebruiken.

4. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Consument deze niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

5. Indien Duurzaam door zon B.V. een door haar aan de Consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig voldoet, dan wijst de Consument haar schriftelijk op het verzuim. Indien Duurzaam door zon B.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing, waarbij ‘Duurzaam door zon B.V.’ in plaats van ‘Consument’ en ‘Consument’ in plaats van ‘Duurzaam door zon B.V.’ wordt gelezen.

Artikel 18. Opschorting van betaling

1. Indien het opgeleverde niet voldoet aan de Overeenkomst, heeft de Consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Alvorens een beroep te doen op het opschortingsrecht dient de Consument aan Duurzaam door zon B.V. mede te delen dat zij gebruikt wenst te maken van het opschortingsrecht en uit hoofde van welke grond zij hierop een beroep doet.

2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Duurzaam door zon B.V. het recht de in artikel 17 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

Pagina 8 van 8

V Garantie, gebreken en klachttermijn

Artikel 19. Garantie, gebreken en klachttermijn

1. Duurzaam door zon B.V. garandeert – tenzij partijen een afwijkende garantietermijn overeenkomen – dat eventuele gebreken in het werk die binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

2. De garantie zoals bedoeld in het voorgaande lid vervalt indien:

• gebreken aan het Product dan wel als gevolg van de uitgevoerde Werkzaamheden niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Duurzaam door zon B.V. zijn gemeld. Hierbij geldt dat kennisgeving aan Duurzaam door zon B.V. binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.

• gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

• het gebrek geen gevolg is van de uitgevoerde Werkzaamheden;

• gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Duurzaam door zon B.V. aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan het Product voorzieningen te treffen, dan wel Werkzaamheden uit te voeren, dan wel door de Consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

• gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan het Product dat onderhoud behoeft;

De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen,

informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de Consument aan Duurzaam door zon B.V. zijn verschaft en/of voorgeschreven;

De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;

• de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. Door schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de Verwachte opbrengst heeft gegenereerd. Indien er sprake is van een geringe afwijking van de Verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 10% of minder, geldt dat dit niet als gebrek kan worden gekwalificeerd.

5. Duidelijk waarneembare kleurverschillen tussen panelen zijn niet uit te sluiten of te verhelpen, en niet zichtbare gebreken, dient de Consument als een klacht in te dienen bij Duurzaam door zon B.V.. Een klacht over een zichtbaar gebrek welke later dan twee weken na levering door Consument wordt gemeld, leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Duurzaam door zon B.V..

VI Geschillen

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle door Duurzaam door zon B.V. gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

3. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Voor zover partijen niet in onderling overleg tot een oplossing komen geldt dat de rechter bevoegd is op grond van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen.contact met u op.